میکروپایل

ملاحظات طراحی لرزه ای برای میکروپایل ها

طراحی گروه های میکروپایل تحت بار جانبی / میکروپایل مایل/کمانش در میکروپایل

طراحی میکروپایل تحت بارگذاری جانبی بر اساس آیین نامه FHWA

جت گروتینگ

روش های بهسازی خاک برای مقابله با روانگرایی (تزریق نفوذی ، تزریق تراکمی ، تزریق تحت فشار یا جت گروتینگ)

عنوان پایانامه: پایدارسازی گود با استفاده از روش توامان جت گروتینگ و انکراژ

برخی پروژه های گودبرداری به کمک اجرای جت گروتینگ در سراسر دنیا

اختلاط عمیق خاک

معرفی روش های بهسازی خاک (اختلاط عمیق خاک) در برابر روانگرایی

شمع

No data was found

سایر روش ها

تراکم دینامیکی – روشﻫﺎی بهسازی خاک برای مقابله با روانگرایی

تراکم ارتعاشی (Vibro Compaction)- روشﻫﺎی بهسازی خاک برای مقابله با روانگرایی

مقالات

بررسی پارامتریک تاثیر ستون های با مقاومت بالا (HMC) مانند جت گروتینگ بر کاهش پتانسیل روانگرایی

ﻣﻌﺮفی روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای بهسازی خاک در ﺑﺮاﺑﺮ روانگرایی – نشریه ۵۲۵

روش‌های کاهش مخاطرات ناشی از روانگرایی (بهسازی خاک) -۱