میکروپایل | Micropile

میکروپایل المانهای با قطر کمتر از ۳۰ سانتی متر می باشد.

بیشتر بدانید

تزریق با فشار بالا | Jet Grouting

Jet Grouting یا تزریق با فشار بالا یک روش بهسازی خاک است

بیشتر بدانید

اختلاط عمیق خاک | Deep Soil Mixing

Deep Soil Mixing یا اختلاط عمیق خاک که به اختصار DSM نامیده می شود

بیشتر بدانید

پایدار سازی گود | Nailing-Anchor

پایدار سازی دیواره گود باعث افزایش ایمنی و کاهش هزینه احداث ساختمان می گردد.

بیشتر بدانید

شمع | Pile

شمع ها یا پی های عمیق در پروژه های مهم کشور استفاده می شود

بیشتر بدانید