میکروپایل با کمک راد خود حفار یا به اصطلاح میکروپایل های اشوبک

نکاتی تکمیلی در مورد میکروپایل و کاربردها

بررسی میکروپایل خود حفار ( روش Self-drilling) ،میکروپایل های اشوبک در پروژه های مستعد بهسازی خاک    در ادامه بررسی پروژه های مستعد بهسازی با کمک راد خود حفار یا به اصطلاح میکروپایل های اشوبک در روش نوین Self drilling ، (روش حفاری و تزریق) ،  المان مسلح کننده از نوع لوله های فولادی توخالی […]

استفاده از میکروپایل برای پایداری دائم شیب

استفاده از میکروپایل برای پایداری دائم شیب   MICROPILES FOR COMBINED DEEP SLIP AND STRUCTURAL LOADING     خلاصه مقاله استفاده از میکروپایل های تزریقی به حالت A شکل به عنوان یک راه حل برای پایداری شیب ها مسئله دار به خوبی در ادبیات فنی در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور […]

تحلیل اثر شکل میکروپایل موجی-شکل

تحلیل اثر شکل میکروپایل موجی-شکل

تحلیل اثر شکل میکروپایل موجی-شکل روی ظرفیت باربری محوری میکروپایل به کمک تست های آزمایش سانتریفیوژ   Analysis of the shape effect on the axial performance of a waveform micropile by centrifuge model tests   چکیده مقاله     نوع جدیدی از میکروپایل معروف به میکروپایل موجی-شکل جهت بهبود و افزایش ظرفیت باربری میکروپایل های […]

تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی

تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی

تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی   NUMERICAL ANALYSIS OF LATERALLY LOADED LIME/CEMENT COLUMN   چکیده مقاله پایدارسازی خاک های رسی نرم با ستون های آهکی یا سیمانی یک روش بهسازی خاک رایج در اروپا، آمریکا و ژاپن درنظر گرفته می شود. تاکنون، روش ها و متدهای طراحی حال حاضر برای آنالیزهای پایدارسازی دارای […]