پارامترهایی که در کارایی گروه میکروپایل تاثیرگذارند

پارامترهایی که در کارایی گروه میکروپایل تاثیرگذارند

پارامترهایی که در کارایی گروه میکروپایل تاثیرگذارند   A STUDY OF PARAMETERS INFLUENCING EFFICIENCY OF MICROPILE GROUPS   خلاصه مقاله میکروپایل ها به صورت گروهی یا شبکه ای می توانند بارهای وارده را تحمل کنند. وقتی به صورت گروه و شبکه کار می کنند میکروپایل ها و خاک اطراف یک بلوک کامپوزیتی برای تحمل بار […]