نگاهی به اختلاط عمیق خاک در نیوزلند

نگاهی به اختلاط عمیق خاک در نیوزلند

نگاهی به اختلاط عمیق خاک در نیوزلند   An update of Deep Soil Mixing in New Zealand   چکیده مقاله این مقاله پیشرفت های اخیر حوزه استفاده از ستون های اختلاط عمیق خاک یا همان Deep Soil Mixing (DSM) در نیوزلند ارائه می دهد. همانطور که بازسازی و بهسازی شیب جاده ها به عنوان یک […]