پیشبینی ظرفیت باربری قائم میکروپایل موجی-شکل

پیشبینی ظرفیت باربری قائم میکروپایل موجی-شکل

پیشبینی ظرفیت باربری قائم میکروپایل موجی-شکل   Prediction of vertical bearing capacity of waveform micropile   خلاصه مقاله این مقاله یک معادله برای پیشبینی ظرفیت باربری میکروپایل موجی-شکل با درنظرگیری خصوصیات رفتاری این نوع میکروپایل را که می تواند باعث افزایش ظرفیت میکروپایل های مرسوم شود، ارائه می دهد. ظرفیت تحمل بار میکروپایل موجی-شکل با […]