رفتار گروه میکروپایل در برابر بارهای جانبی

رفتار گروه میکروپایل در برابر بارهای جانبی

رفتار گروه میکروپایل در برابر بارهای جانبی   Micropile group behaviour subjected to lateral loading   خلاصه مقاله میکروپایل ها برای بهسازی دینامیکی و استاتیکی و همچنین بهسازی زیر فونداسیون سازه های موجود مورد استفاده قرار می گیرد. میکروپایل به خصوص در فضاهایی که محدودیت سقف وجود دارد و همچنین در جاهایی که اجرای شمع […]