تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه ای

تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه ای

تخمین نشست سد راکفیل یا سنگریزه ای   چکیده   این مقاله یک سری از تحلیل های المان محدود با هدف بررسی اثر هندسه سد که به نوبه خود به شکل دره بستگی دارد، بر رفتار نشست سدهای راکفیل را ارائه می دهد. اعتبار روش تحلیل با ابزار دقیق در یک مطالعه موردی تایید شده […]