تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی

تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی

تحلیل عددی ستون های سیمانی/آهکی با بارگذاری جانبی   NUMERICAL ANALYSIS OF LATERALLY LOADED LIME/CEMENT COLUMN   چکیده مقاله پایدارسازی خاک های رسی نرم با ستون های آهکی یا سیمانی یک روش بهسازی خاک رایج در اروپا، آمریکا و ژاپن درنظر گرفته می شود. تاکنون، روش ها و متدهای طراحی حال حاضر برای آنالیزهای پایدارسازی دارای […]