تحلیل اثر شکل میکروپایل موجی-شکل

تحلیل اثر شکل میکروپایل موجی-شکل

تحلیل اثر شکل میکروپایل موجی-شکل روی ظرفیت باربری محوری میکروپایل به کمک تست های آزمایش سانتریفیوژ   Analysis of the shape effect on the axial performance of a waveform micropile by centrifuge model tests   چکیده مقاله     نوع جدیدی از میکروپایل معروف به میکروپایل موجی-شکل جهت بهبود و افزایش ظرفیت باربری میکروپایل های […]