استفاده از میکروپایل برای پایداری دائم شیب

استفاده از میکروپایل برای پایداری دائم شیب   MICROPILES FOR COMBINED DEEP SLIP AND STRUCTURAL LOADING     خلاصه مقاله استفاده از میکروپایل های تزریقی به حالت A شکل به عنوان یک راه حل برای پایداری شیب ها مسئله دار به خوبی در ادبیات فنی در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور […]