میکروپایل یا ریزشمع از دیدگاه آیین نامه ای (FHWA و …)

میکروپایل یا ریزشمع از دیدگاه آیین نامه ای (FHWA و ...)

طراحی میکروپایل یا ریزشمع از دیدگاه آیین نامه FHWA     میکروپایل یا ریزشمع برای بهسازی خاک های مسئله دار نظیر خاک های سست با قابلیت باربری کم، نشست پذیری زیاد، خاک های دستی و غیره استفاده از المان ای باربر در خاک می تواند گزینه مناسبی باشد. معمولن طراحی ریزشمع ها یا میکروپایل ها […]

نگاهی به میکروپایل و روانگرایی در آیین نامه FHWA

نگاهی به میکروپایل و روانگرایی در آیین نامه FHWA   بند ۳.۲.۶ محدودیت های میکروپایل یا ریزشمع میکروپایل های قائم از لحاظ درنظرگیری ظرفیت جانبی دارای محدودیت تحمل بار و محدودیت های اقتصادی می باشند. با این وجود توانایی و ظرفیت جانبی میکروپایل ها با نصب آن ها به صورت مایل افزایش می یابد. به […]