مدل‏سازی فیزیکی پدیده گسترش جانبی

مدل‏سازی فيزيکي پديده گسترش جانبي

مدل‏سازی فیزیکی پدیده گسترش جانبی   مدل‏سازی فیزیکی پدیده گسترش جانبی اثرات پدیده گسترش جانبی بر روی شمع‏ها یک مسئله پیچیده است و دربرگیرنده جابجایی‏های دائمی و تناوبی خاک، اثرات اینرسی و اندرکنش ‏های سازه- خاک- شمع می‏باشد که همگی با تغییرات سریع خصوصیات خاک در یک زمان کوتاه رخ می‏دهند. از طرف دیگر داده‏های […]