کنترل واژگونی دیوار حایل شمال غربی عوارضی آزادراه تهران شمال

overturn-control-of-the-northwest-wall-of-the-tehran-north-freeway-tolls

کنترل واژگونی دیوار حایل شمال غربی عوارضی آزادراه تهران شمال به روش میکروپایل Micropile کارفرما: شرکت رامان   توضیجات: پروژه مدکور عوارضی ورودی جاده آزاد راه تهران به شمال واقع در محدوده کن تهران می باشد. بخ منظور تعریض جاده و ایمن سازی ترانشه محل عوارضی، مشاور پروژه طرح اجرای دیوار حائل بتنی در تراز […]