کنترل نشست فوندانسیون ایستگاه گاز و اسلیپر های پتروشیمی فجر

project-for-improvement-of-gas-station-and-slippers-site-2-fajr-petrochemical-complex

کنترل نشست فوندانسیون ایستگاه گاز و اسلیپر های پتروشیمی فجر به روش میکروپایل اشوبگ کارفرما : پتروشیمی فجر توضیحات: حاک محل امجام پروژه تا عمق شش متری از نوع خاک ریز مهندسی بوده و از شش متر تا عمق پانزده متر دستی با تراکم کم همراه با لایه های نمک می باشد. جهت احداث پتروشیمی […]