هتل امام علی | پروژه تحکیم بستر

پروژه تحکیم بستر هتل امام علی به روش تزریق تحکیمی کارفرما اصلی : خصوصی     توضیحات: در پروژه هتل امام علی با توجه به بار وارده نیاز به افزایش ظرفیت باربری مجاز خاک بود. طرح در نظر گرفته شده برای این پروژه تزریق تحکیمی توسط مشاور پیشنهاد و توسط شرکت مکانیک خاک پوران پی […]