نگاهی به میکروپایل و روانگرایی در آیین نامه FHWA

نگاهی به میکروپایل و روانگرایی در آیین نامه FHWA   بند ۳.۲.۶ محدودیت های میکروپایل یا ریزشمع میکروپایل های قائم از لحاظ درنظرگیری ظرفیت جانبی دارای محدودیت تحمل بار و محدودیت های اقتصادی می باشند. با این وجود توانایی و ظرفیت جانبی میکروپایل ها با نصب آن ها به صورت مایل افزایش می یابد. به […]