میکروپایل با کمک راد خود حفار یا به اصطلاح میکروپایل های اشوبک

نکاتی تکمیلی در مورد میکروپایل و کاربردها

بررسی میکروپایل خود حفار ( روش Self-drilling) ،میکروپایل های اشوبک در پروژه های مستعد بهسازی خاک    در ادامه بررسی پروژه های مستعد بهسازی با کمک راد خود حفار یا به اصطلاح میکروپایل های اشوبک در روش نوین Self drilling ، (روش حفاری و تزریق) ،  المان مسلح کننده از نوع لوله های فولادی توخالی […]