محوطه فلر فاز ۱۴ عسلویه | بهسازی بستر

soil-improvement-of-asalouyeh-phase-14-flare-area

محوطه فلر فاز ۱۴ عسلویه | بهسازی بستر به روش میکروپایل Micropile و تزریق کارفرما : شرکت تناوب توضیحات: محل اجرای پروژه در مجاورت ترانشه با عمق حدود بیست و پنج متر می باشد. در گذشته حاک حاصل از عملیات خاکی در محدوده فاز چهارده به این محل منتقل و داخل ترانشه ریخته میشد، با […]