فوندانسیون نشست کرده واحد ۵۲۰۱-PU پتورشیمی لردگان | بهسازی بستر

soil-improvement-of-asalouyeh-phase-14-flare-area

فوندانسیون نشست کرده واحد ۵۲۰۱-PU پتورشیمی لردگان | بهسازی بستر به روش میکروپایل و جکینگ کارفرما : شرکت همپا توضیجات: فوندانسیون نشست کرده – بهسازی بستر گاز واحد ۵۲۰۱-PU پتورشیمی لردگان بر روی خاک دستی با تراکم نامناسب احداث گردیده بود. با گذشت زمان و وقوع بارندگی خاک نشست کرده و Foundation دچار نشست نامتقارن شد. […]