پروژه فرودگاه مشهد | تزریق تحکیمی

پروژه فرودگاه مشهد به روش تزریق تحکیمی کارفرما اصلی : شرکت فرودگاه های کشور     توضیحات: در فرودگاه شهر مشهد مقدس، در قسمت اپرون فرودگاه، حین بهره برداری نشست های نامتقارن در بلوک ها و اسلب های بتنی موجود دیده شد. در این پروژه ارائه طرح و روشی برای کنترل نشست ها در محدوده […]