روش‏های متداول طراحی شمع‏ها تحت پدیده گسترش جانبی

روش‏های متداول طراحی شمع‏ها تحت پدیده گسترش جانبی

روش‏های متداول طراحی شمع‏ها تحت پدیده گسترش جانبی   این روش‏ها به دو دسته کلی تقسیم می‏شوند. البته در این میان دسته سومی هم وجود دارد که کمتر مورد قبول واقع شده است. در رویکرد دسته سوم که توسط Towhata (1995) وHamada (2000) مورد بررسی قرار گرفته است، خاک روانگرا شده به عنوان یک سیال […]