پتروشیمی فجر | بهسازی بستر | ساختمان کنترل پست برق

soil-improvement-of-substrate-of-fajr-petrochemical-power-substation-control-01

پتروشیمی فجر | بهسازی بستر | ساختمان کنترل پست برق به روش میکروپایل اشوبگ کارفرما : پتروشیمی فجر توضیحات: حاک محل انجام پروژه تا عمق شش متری از نوع خاک ریز مهندسی بوده و از شش متر تا عمق پانزده متر دستی با تراکم کم همراه با لایه های نمک می باشد. جهت احداث پتروشیمی […]