ریکلایمر و دیوار و پیوینگ انبار شماره ۲ | بهسازی بستر

soil-improvement-of-asalouyeh-phase-14-flare-area

ریکلایمر و دیوار و پیوینگ انبار شماره ۲ | بهسازی بستر به روش میکروپایل اشوبک کارفرما : کود شیمیایی اوره لردگان توضیحات: بر اساس مطالعات ژئو تکنیک محل احداث انبار اوره شماره ۲ پتروشیمی لردگان بر روی خاک دستی واقع گردیده است. متاسفانه در زمان خاک ریزی عملیات تراکم مناسبی انجام نشده است لذا جهت […]