مهار اصطکاکی یا انکراژ و عملکرد آن

مهار اصطکاکی یا انکراژ و عملکرد آن   پیشینه سیستم مهاری اولین بار در کشور آمریکا و به‌منظور پایدارسازی گودبرداری­ها در حالت موقت صورت گرفت. استفاده از این روش نسبت به روش­های مشابه به لحاظ فنی، زمانی و اقتصادی دارای مزایای بسیاری است برای مثال مزایای استفاده از این روش در گودبرداری­ها همراه با دیوار […]