طراحی میکروپایل (ریزشمع) بر اساس آیین‌نامه FHWA میکروپایل (DESIGN OF MICROPILES FOR STRUCTURE FOUNDATIONS)

در ادامه روند بررسی مقالات روش های  در این سری از مقالات سایت به بررسی طراحی میکروپایل بر اسای آیین نامه FHWA پرداخته شده است.  بهسازی خاک و طراحی و اجرای میکروپایل (ریزشمع) بر اساس آیین‌نامه FHWA طراحی میکروپایل بر اساس بخش ۵ آیین نامه سازمان راه‌ها و بزرگراه‌های آمریکا  بهسازی خاک زیر فونداسیون سازه […]

کنترل واژگونی دیوار حایل شمال غربی عوارضی آزادراه تهران شمال

overturn-control-of-the-northwest-wall-of-the-tehran-north-freeway-tolls

کنترل واژگونی دیوار حایل شمال غربی عوارضی آزادراه تهران شمال به روش میکروپایل Micropile کارفرما: شرکت رامان   توضیجات: پروژه مدکور عوارضی ورودی جاده آزاد راه تهران به شمال واقع در محدوده کن تهران می باشد. بخ منظور تعریض جاده و ایمن سازی ترانشه محل عوارضی، مشاور پروژه طرح اجرای دیوار حائل بتنی در تراز […]