تعریض عوارضی آزادراه تهران شمال | بهسازی بستر

تعریض عوارضی آزادراه تهران شمال - بهسازی بستر

تعریض عوارضی آزادراه تهران شمال | بهسازی بستر به روش تزریق پر فشار جت گروتینگ (Jet Grouting) کارفرما: شرکت رامان توضیجات: پروژه مدکور عوارضی ورودی جاده ـزاد راه تهران به شمال واقع در محدوده کن تهران می باشد. بخ منظور تعریض جاده و ایمن سازی ترانشه محل عوارضی، مشاور پروژه طرح اجرای ستون های جت […]