هتل امام علی | پروژه تحکیم بستر

پروژه تحکیم بستر هتل امام علی به روش تزریق تحکیمی کارفرما اصلی : خصوصی     توضیحات: در پروژه هتل امام علی با توجه به بار وارده نیاز به افزایش ظرفیت باربری مجاز خاک بود. طرح در نظر گرفته شده برای این پروژه تزریق تحکیمی توسط مشاور پیشنهاد و توسط شرکت مکانیک خاک پوران پی […]

پروژه فرودگاه مشهد | تزریق تحکیمی

پروژه فرودگاه مشهد به روش تزریق تحکیمی کارفرما اصلی : شرکت فرودگاه های کشور     توضیحات: در فرودگاه شهر مشهد مقدس، در قسمت اپرون فرودگاه، حین بهره برداری نشست های نامتقارن در بلوک ها و اسلب های بتنی موجود دیده شد. در این پروژه ارائه طرح و روشی برای کنترل نشست ها در محدوده […]