تحلیل و بررسی اثر پدیده گسلش بر لوله های مدفون در ماسه

تحلیل و بررسی اثر پدیده گسلش بر لوله های مدفون در ماسه

تحلیل و بررسی اثر پدیده گسلش بر لوله های مدفون در ماسه مقدمه اکثر زلزله­های قدرتمند، جابجایی گسل­ها را در پی دارند که این جابجایی در سنگ بستر منجر به جابجایی­های تفاضلی در عمق خاک می­شوند. اندرکنش سازه­های مهندسی با این جابه­جایی­ها باعث به وجود آمدن جابه­جایی­های ماندگار و بعضا تخریب سازه­ها می­گردد. عدم امکان […]