تاثیر شکل مقطع شمع روی پاسخ گروه شمع تحت بار جانبی

تاثیر شکل مقطع شمع روی پاسخ گروه شمع تحت بار جانبی

تاثیر شکل مقطع شمع روی پاسخ گروه شمع تحت بار جانبی   Effect of pile cross section shape on pile group behavior under lateral loading in sand   خلاصه مقاله در هر پروژه ای که درگیر روسازه هایی تحت بارگذاری های جانبی بزرگ قرار دارد، طراحان برای رویارویی با این چالش ترجیح می دهند از […]