بررسی ارتعاشات زمین ناشی از فرآیند شمعکوبی و راه های کنترل آن

بررسی ارتعاشات زمین ناشی از فرآیند شمعکوبی و راه هاي کنترل آن

بررسی ارتعاشات زمین ناشی از فرآیند شمعکوبی و راه های کنترل آن   چکیده فرآیند شمعکوبی با روش های متعارف ارتعاشاتی در زمین ایجاد می نماید. گاهی، این ارتعاشات باعث آسیب های سازه ای، معضلات زیست محیطی، و اختلال بعضی فعالیت ها در مجاورت محل شمع کوبی می گردند. رایج ترین فاکتور برای سنجش میزان […]