جاده پست ۴۰۰ کیلو ولت و نیروگاه | بهسازی بستر

جاده پست 400 کیلو ولت و نیروگاه | بهسازی بستر

جاده پست ۴۰۰ کیلو ولت و نیروگاه | بهسازی بستر به روش جت گروتینگ (Jet Grouting) کارفرما اصلی : شرکت  پتروشیمی فجر   توضیحات: حاک محل امجام پروژه تا عمق شش متری از نوع خاک ریز مهندسی بوده و از شش متر تا عمق پانزده متر دستی با تراکم کم همراه با لایه های نمک […]

تعریض عوارضی آزادراه تهران شمال | بهسازی بستر

تعریض عوارضی آزادراه تهران شمال - بهسازی بستر

تعریض عوارضی آزادراه تهران شمال | بهسازی بستر به روش تزریق پر فشار جت گروتینگ (Jet Grouting) کارفرما: شرکت رامان توضیجات: پروژه مدکور عوارضی ورودی جاده ـزاد راه تهران به شمال واقع در محدوده کن تهران می باشد. بخ منظور تعریض جاده و ایمن سازی ترانشه محل عوارضی، مشاور پروژه طرح اجرای ستون های جت […]