در این روش راد با قطر کم (۱۵سانتیمتر) با سرعت در زمین حفاری می کند.

زمانیکه راد به عمق مورد نظر رسید از طریق نازل های موجود در نوک و جداره راد هوا، آب و گروت بوسیله پمپ با سرعت و فشار بالا به درون خاک تزریق می شود. در این روش راد در هنگام تزریق با سرعت زیاد در حال چرخش است و با سرعت کم به طرف بالا حرکت می کند.

این عملیات سبب شکستن ساختار خاک و اختلاط کامل با گروت می شود. از طرفی در این نوع تزریق فشار بالای تزریق باعث افزایش تراکم خاک نیز می شود و محیطی همگن و صلب در خاک بوجود می آورد. تغییر در فشار تزریق، سرعت چرخش راد و سرعت حرکت رو به بالای راد باعث تغییر در ستون ایجاد شده می شود.

 

Picture4

Capture

Picture77