شرکت پوران پی دارای دو دستگاه دریل واگن اینگرسولند می باشد که از این دستگاههای جهت حفاری افقی در عملیات نیلینگ و حفاری عمودی در اجرای میکروپایل استفاده میکند.