commitment-Hero

تنوع و مشارکت

ما از اقدامات زیر استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل شود که همه کارکنان ما مجهز به مهارت ها، ابزار و استانداردهای مورد نیاز برای موفقیت هستند.

  • فرهنگ متنوع و فراگیر، یکی از عوامل کلیدی در کسب و کار موفق است.
  • ما استانداردهای بالای اخلاقی، ارزش های روشن و گفتگوی آزاد، صادقانه و به موقع را با یکدیگر به اشتراک میگذاریم. ما همه مسئولیم که با استانداردهایمان زندگی کنیم و با احترام با یکدیگر رفتار کنیم.
  • ما همه کارکنان را تشویق می کنیم که وطایف خود را مدیریت کنند تا بتوانند حداکثر توانایی خود را به کار گیرند.
  • ما کارکنان را تشویق می کنیم که تعادل کار و زندگی خوب داشته باشند.
  • ما به فرهنگ و تعهد برای انجام کسب و کار خود با توجه به قانون تجارت پایبندیم.