شرکت پوران پی دارای سه دستگاه حفاری C6 کاساگرانده (Casagrande C6) می باشد. این شرکت جهت حفاری همراه با کیسینگ در خاک های ریزشی برای پروژه های پایدار سازی دیواره های گود (به روش نیلینگ و انکراژ) و میکرو پایل از این دستگاه بهره می برد.

این دستگاه قابلیت حفاری همراه با تزریق در اجرای میکروپایل های اشوبک را دارا می باشد. این دستگاهها دارای چکش بالا (top hammer) بوده و می تواند رادهای خود حفار قطر ۳۲ – ۳۸ – ۵۱ – ۷۶ را اجرا نماید.