بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان

بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان به روش اختلاط عمیق خاک (DSM) کارفرما  : خصوصی         توضیحات: در شهر بندر عباس، جهت جلوگیری از نشست ساختمان ۶ طبقه نیاز به طراحی و اجرای المان های باربر بود. همچنین با توجه به گزارش خاک مربوط به سایت پتانسیل روانگرایی تا عمق ۶ متر در […]

بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان مسکونی

بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان مسکونی به روش اختلاط عمیق خاک (DSM) کارفرما  : خصوصی     توضیحات: در شهر بندر عباس، جهت جلوگیری از نشست ساختمان ۶ طبقه نیاز به طراحی و اجرای المان های باربر بود. همچنین با توجه به گزارش خاک مربوط به سایت پتانسیل روانگرایی تا عمق ۶ متر در بعضی […]

بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان

بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان به روش اختلاط عمیق خاک (DSM) کارفرما  : خصوصی   توضیحات: در شهر بندر عباس، جهت جلوگیری از نشست ساختمان ۶ طبقه نیاز به طراحی و اجرای المان های باربر بود. همچنین با توجه به گزارش خاک مربوط به سایت پتانسیل روانگرایی در بعضی اعماق وجود داشت. به همین دلیل […]

micropile | میکروپایل

micropile-01

میکــــــروپایل(micropile) micropile یا ریزشمع ها عمدتا به ۳ روش اجرا می شوند: روش درجاریز روش کوبشی  روش های نوین مانند روش تزریق همزمان روش های نوین مانند روش تزریق همزمان این روش که عمدتاً با نام تجاری اشوبک(Ischebeck) از آن نام برده می شود در سراسر جهان با نام هایی مانند میکروپایل، مینی پایل،شمع های […]