Deep Soil Mixing | اختلاط عمیق خاک

Deep-Soil-Mixing

روش اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing) Deep Soil Mixing یا اختلاط عمیق خاک که به اختصار DSM نامیده می شود، اولین بار در کشورهای ژاپن و اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفت وامروزه استفاده از این روش در بهسازی و آب بندی خاک های ضعیف و نفوذپذیر در سراسر جهان در حال افزایش است. استفاده […]