ملاحظات طراحی لرزه ای برای میکروپایل ها

شکل1- اندر کنش شمع و خاک بصورت سه بعدی (بعد از برایانت و متلوک ، 1977).

ملاحظات طراحی میکروپایل Micropile در برابر بار های لرزه ای میکروپایل ها برای پروژه های مقاوم سازی لرزه ای که در آن پی های عمیق موجود ظرفیت کافی برای مقاومت در برابر نیروهای زلزله متناسب با زلزله طراحی شده را ندارند استفاده شده اند. همانطور که در فصل ۳ مورد بحث قرار گرفت ، پروژه […]

بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان

بندر عباس-پروژه بهسازی بستر ساختمان به روش اختلاط عمیق خاک (DSM) کارفرما  : خصوصی   توضیحات: در شهر بندر عباس، جهت جلوگیری از نشست ساختمان ۶ طبقه نیاز به طراحی و اجرای المان های باربر بود. همچنین با توجه به گزارش خاک مربوط به سایت پتانسیل روانگرایی در بعضی اعماق وجود داشت. به همین دلیل […]

تراکم دینامیکی – روشﻫﺎی بهسازی خاک برای مقابله با روانگرایی

تراکم دینامیکی بهسازی خاک روانگرایی

تراکم دینامیکی روش های بهسازی خاک برای مقابله با روانگرایی در این مقاله هم چون مقالات گذشته سایت به بررسی روش های بهسازی خاک جهت مقابله با روانگرایی پرداخته می شود. در مقالات قبلی به بررسی روش های تزریق (  جت گروتینگ و ..) ، اختلاط عمیق خاک   و  تراکم ارتعاشی پرداخته شد در این مقاله […]